III/24022 Slatina, poruchy zemního tělesa komunikace

  • Návrh opěrné zdiv délce 85m a zpevnění silničního svahu jako řešení havarijního stavu v obci Slatina

V rámci projektů konstrukcí nabízíme:

  • Studie stavby s i bez zaměření, pozemkový elaborát, hrubý odhad stavebních nákladů a projednání s nejdůležitějšími dotčenými orgány
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí s možností inženýringu v podobě projednání s dotčenými orgány a získání územního rozhodnutí, součástí dokumentace je jak návrh mostu, lávky, opěrné zdi, či jiné konstrukce, tak návrh převedení sítí přes konstrukci
  • Dokumentace pro stavební povolení s možností inženýringu v podobě projednání s dotčenými orgány a získání stavebního povolení, dokumentace pro stavební povolení pro související vedení sítí
  • Dokumentace pro provedení stavby s možností zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr dle standardů ÚRS
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Autorský dozor během realizace