Postoloprty, PD na podporu opatření na  MVN Malnice

  • Návrh odbahnění, obnovy litorálního pásma, opravy požeráku, vtokového objektu a nábřežních zdí, zpracování dokumentace ve stupních DUR a DSP, zpracování inženýrskogeologického průzkumu a statické posouzení hráze

V oblasti projektování vodních nádrží a rybníků nabízíme:

  •  Studie umístění stavby či navrhovaných opatření v případě stávajících staveb s i bez zaměření, pozemkový elaborát, hrubý odhad stavebních nákladů a projednání s nejdůležitějšími dotčenými orgány
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí s možností inženýringu v podobě projednání s dotčenými orgány a získání územního rozhodnutí, součástí dokumentace je jak návrh samotného objektu či opatření, tak případné statické posudky a související průzkumy
  • Dokumentace pro stavební povolení s možností inženýringu v podobě projednání s dotčenými orgány a získání stavebního povolení, dokumentace pro stavební povolení souvisejících stavebních objektů
  • Dokumentace pro provedení stavby s možností zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr dle standardů ÚRS
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Autorský dozor během realizace