Rekonstrukce ulice Divadelní, Kladno

  • Na základě zadání magistrtu města Kladna byla zpracována variantní studie na rekonstrukci ulice Divadelní, ze 3 variant byla vybrána vítězná varianta ke zpracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a provedena realizace

V oblasti návrhu místních komunikací a komunikací II. a III. třídy nabízíme:

  • Variantní studie komunikace s i bez zaměření, pozemkový elaborát, hrubý odhad stavebních nákladů a projednání s nejdůležitějšími dotčenými orgány
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí s možností inženýringu v podobě projednání s dotčenými orgány a získání územního rozhodnutí, je možno rovněž zpracovat dokumentaci jakýchkoliv sítí v souvislosti s komunkací, například sítí kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení či nízkého napětí
  • Dokumentace pro stavební povolení s možností inženýringu v podobě projednání s dotčenými orgány a získání stavebního povolení, dokumentace pro stavební povolení pro související sítě
  • Dokumentace pro provedení stavby s možností zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr dle standardů ÚRS
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Autorský dozor během realizace