Řisuty, infrastruktura a sítě Z2

  • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby pro parcelaci v obci Řisuty, součástí projektu je zasíťování 13 pozemků v rámci parcelace, byl zpracován návrh splaškové kanalizace, vodovodu, sítí nízkého napětí, sdělovacího vedení a veřejného osvětlení

V rámci parcelace a zasíťování pozemků nabízíme:

  • Variantní studie využití území s i bez zaměření, pozemkový elaborát, hrubý odhad stavebních nákladů a projednání s nejdůležitějšími dotčenými orgány
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí s možností inženýringu v podobě projednání s dotčenými orgány, vynětí pozemků ze ZPF a získání územního rozhodnutí, součástí dokumentace je jak návrh komunikace, tak sítí dle požadavku investora, primárně kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení či nízkého napětí
  • Dokumentace pro stavební povolení s možností inženýringu v podobě projednání s dotčenými orgány a získání stavebního povolení, dokumentace pro stavební povolení pro související sítě
  • Dokumentace pro provedení stavby s možností zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr dle standardů ÚRS
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Autorský dozor během realizace