Řízení projektů

Předprojektová příprava

 • Posouzení proveditelnosti plánované investice
 • Spolupráce s klientem na definování investičního záměru – stanovení zadání
 • Určení rolí a zodpovědností účastníků projektu, definování komunikačních toků a schémat zodpovědností
 • Stanovení možných rizik projektu
 • Vytvoření časového plánu, propočet celkových investičních nákladů
 • Příprava podkladů, organizace výběrového řízení na architekta/projektanta stavby Vyhodnocení a projednání nabídek, příprava návrhu smlouvy o dílo
 • Optimalizace projektu z hlediska finančního a časového
 • Součinnost s klientem při přípravě podkladů pro zajištění financování projektu
 • Řízení a koordinace všech účastníků projektu
 • Průběžné informování klienta o stavu projektu
 • Koordinace procesu projekčních prací v souladu se zadáním a časovým harmonogramem
 • Koordinace a kontrola vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení (později dokumentace pro výběr dodavatele a dokumentace pro provedení stavby) do detailu nutného pro projednávání a získání těchto rozhodnutí a povolení legislativou
 • Řízení projednávání a získání legislativních rozhodnutí a povolení nezbytných pro zahájení realizace projektu
 • Příprava podkladů, organizace výběrového řízení na generálního dodavatele (nebo více dodavatelů) stavby, vyhodnocení a projednání nabídek, příprava návrhu smlouvy o dílo

Stavební proces

 • Koordinace a řízení všech účastníků stavebního procesu a projekčního týmu s cílem dokončení stavby v dohodnutém časovém plánu, kvalitě a rozpočtu projektu
 • Zajištění služeb technického dozoru investora
 • Pravidelnou kontrolu a předávání informací klientovi o průběhu realizace projektu v kontextu odsouhlaseného časového a finančního plánu
 • Včasné upozornění klienta na možná časová a finanční rizika
 • Kontrola finančního čerpání
 • Součinnost při prodeji nebo pronájmu jednotek
 • Příprava podkladů, organizace výběrového řízení na budoucího správce a provozovatele objektu (zahájení možné ve fázi přípravy projektu)

Uvedení projektu do provozu

 • Řízení a koordinace účastníků projektu do fáze kolaudace a předání stavby
 • Součinnost při prodeji nebo pronájmu jednotek
 • Kontrola odstraňování závad
 • Příprava podkladů pro uzavření smluv na média
 • Příprava podkladů pro zápis stavby do katastru nemovitostí
 • Finanční kontrola a vyhodnocení projektu