Vodohospodářské stavby

Zabýváme se zpracováním projektové dokumentace vodního hospodářství a krajinného a městského inženýrství ve všech stupních projektu, od studie až po realizační dokumentaci stavby, včetně rozpočtu. Kromě vypracování projektu zajišťujeme také inženýrskou a poradenskou činnost pro získání všech potřebných povolení.

V rámci projektů a odborných studií zajišťujeme dokumentaci pro:

Vodohospodářské stavby

  • vodovody, kanalizace, ČOV
  • opravy, rekonstrukce a odbahnění rybníků, úpravy a revitalizace vodních toků
  • vodní nádrže, manipulační a provozní řády malých vodních nádrží
  • studie odtokových poměrů, návrhy protipovodňových opatření, apod.

Stavby krajinného a městského inženýrství

  • technická infrastruktura pro obytné zóny
  • plynovodní řady a přípojky
  • parcelace, terénní úpravy, návrhy protierozních opatření
  • a jiné

Předrealizační příprava zahrnuje vyšetření stávajících inženýrských sítí, geologický a hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření. V rámci projektu řešíme hydrotechnické výpočty, modelování, inženýrskou činnost, autorský dozor staveb a další.