Kladno, Územní studie, Bezručova

Územní studie Kladno Bezručova – ÚS14a (dále jen územní studie) je zpracovávána jako podklad pro změnu územního plánu Statutárního města Kladna, který již v této lokalitě neodpovídá reálnému využívání.
Účelem studie je upřesnění podmínek využití a prostorového uspořádání v území, stanovené současným územním plánem statutárního města Kladna ve znění po změnách b), c) (dále jen územní plán), a to s ohledem na lepší využití potenciálu lokality, rozvoj jejího městského charakteru, její vnitřní provázanost i návaznosti na současný stav okolí.
Územní studie zpřesňuje vymezení zastavitelných ploch, vymezuje stavební pozemky a řeší jejich návaznosti na veřejná prostranství z hlediska umístění vjezdů/ vstupů, umístění občanského vybavení, včetně stanovení možnosti jejich zástavby v návaznosti na výstavbu komunikací, jež je zpřístupňují.
Navrhuje prostorové uspořádání vznikajících veřejných prostranství, provázání systému zeleně a dopravní koncepci včetně parkování a rozvoje pěších a cyklistických vazeb uvnitř území i ve vztahu s okolím.
Navrhuje základní podmínky pro umísťování staveb a jejich prostorové řešení, především zpřesňuje územním plánem stanovené výškové hladiny zástavby a koeficienty zeleně. Prostřednictvím stavebních čar poté stanovuje odstupy staveb od veřejného prostranství.