Kladno, Územní studie Tuchoraz

Aktualizace 07/20 Územní studie ÚS2, Kladno – Tuchoraz (dále jen územní studie) se pořizuje v rámci upřesnění optimálního využití řešeného území a jako doplnění současně platné územní studie č. ÚS2 – Tuchoraz (dále jen ÚS2), která byla pořizována jako podklad pro změnu územního plánu, a která byla schválena a vložena do evidence územně plánovací činnosti v říjnu 2016.
Důvodem zpracování územní studie je upřesnění možností využití zastavitelné plochy, včetně doplnění podmínek prostorového uspořádání a zpřesnění vymezení zastavitelných ploch. Oproti stávající ÚS2, pak studie navrhuje základní podmínky pro umísťování staveb a jejich prostorové uspořádání. Především pak zpřesňuje územním plánem stanovené výškové hladiny zástavby a prostřednictvím stavebních čar stanovuje odstupy staveb od veřejného prostranství.
Cílem studie je řešit území komplexně, v souladu s dosavadní zpracovanou studií a nabídnout vyvážené řešení s ohledem na stabilizované území a na lepší využití potenciálu a rozvoje tak, aby byl zajištěn dlouhodobý a vyvážený rozvoj území.
Záměrem je vytvořit nové rezidenční centrum v návaznosti na budoucí rozvojové plochy v této lokalitě.
V rámci studie bude ověřena možnost zajištění technické a dopravní infrastruktury a dále bude řešen požadavek na veřejná prostranství v souladu s §7 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území