Makotřasy, zklidňující prvky a chodníky na průtahových silnicích

  • Studie zřízení chodníků a zklidňujících prvků na průtahových komunikacích v obci Makotřasy, charakter průtahových komunikací v obci v současné době neumožňuje bezpečný pohyb pěších v rámci obci, studie vznikla s cílem navrhnout řešení, jež povede ke zlepšení bezpečnosti pěších v obci

V oblasti zpracování studií nabízíme:

  • Studie dopravního zklidnění celých obcí či jednotlivých lokalit v rámci obce
  • Studie využití zpevněných ploch či celých území v rámci obce
  • Studie vedení cyklostezek, smíšenách stezek či stezek pro pěší
  • Studie zkanalizování obcí
  • Studie umístění či revitalizace sportovních areálů
  • Součástí studie je textová a grafická část včetně pozemkového elaborátu, vlastní fotodokumentace a odhadu základních stavebních nákladů
  • Studie je možno provést jak do ortofotomapy, tak včetně zaměření a zákresu inženýrských sítí, dále je možno získat základní stanoviska dotčených orgánů k navrhovanému řešení