Územní plánování

Poskytujeme zpracování územně plánovací dokumentace a podkladů, včetně poradenské činnosti v oblasti urbanismu a územního plánování.

V oblasti územního plánování nabízíme:

 • Územně plánovací nástroje
  • Poradní činnost při pořizování, Projednávání a zpracování plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, Analýza územně plánovacích podkladů, Zpracování návrhu či aktualizace zásad územního rozvoje, Zpracování územních plánů včetně jejich změn, Zpracování regulačních plánů včetně jejich změn, Územní rozhodnutí a územní souhlasy, Pořízení vymezení zastavěného území, Zpracování územně analytických podkladů a jejich aktualizací, Zpracování územních studií (veřejná prostranství, bydlení, občanská vybavenost, doprava, etc.), Zpracování urbanistických studií a vizualizací, Návrh a plány zastavovacích studií, Urbanistické soutěže.
 • Strategický plán rozvoje
  • Analýza současného stavu a charakteristik obce, Zpracování programu rozvoje obce, Strategické dlouhodobé vize - stanovení cílů a klíčových oblastí, SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb), Harmonogram plnění plánu a fází přípravy, Projednání a schválení zastupitelstvem.
 • Inženýrská činnost a poradenství
  • Konzultace a analýzy rizik developerských projektů, Komplexní vedení projektů investiční výstavby, Inženýrská činnost a jednání s orgány státní správy, Odhady investičních nákladů developerských projektů, Majetkoprávní vypořádání, Řešení problémů a kolizí v územních a regulačních plánech
 • Projekty městského inženýrství
  • Dopravní řešení místních komunikací, pěší zóny, parkování a doprava v klidu, Dopravní průzkumy a jejich vyhodnocení, Dokumentace sadových úprav včetně návrhu zeleně a pěstebních opatření, Pasportizace komunikací dopravního značení, Provádění a vyhodnocení doplňujícího sčítání dopravy, Zpracování projektů technické infrastruktury